volnepracovnemiesta.comVolne pracovne miesta Bratislava

volnepracovnemiesta.com Profile

volnepracovnemiesta.com

Title:Volne pracovne miesta Bratislava

Description:Volne pracovne miesta Bratislava Volne pracovne miesta Bratislava Pracovne miesta a ponuky v Bratislava Kategórie Brigáda v zahrani?í Brigády na leto Práca pre páry Pracovné ponuky zahrani?ie ?vaj?iar

Keywords:

Discover volnepracovnemiesta.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

volnepracovnemiesta.com Information

Website / Domain: volnepracovnemiesta.com
Website IP Address: 82.208.29.200
Domain DNS Server: ns3.gransy.com,ns.gransy.com,ns4.gransy.com,ns5.gransy.com,ns2.gransy.com

volnepracovnemiesta.com Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

volnepracovnemiesta.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

volnepracovnemiesta.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 22 Oct 2017 01:28:30 GMT
Server Apache

volnepracovnemiesta.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

volnepracovnemiesta.com Similar Website

Domain WebSite Title
tongkatali-china.com Stearic-free tongkat ali extract - 1000 caps for 300 US dollar
bichonpuppylove.com Bichon Puppy Love (Breeding Service)
miamivalleymusicfest.com Miami Valley Music Fest | Where Charity Rocks
isabellecabassol.com Isabelle Cabassol – Thérapie par la Couleur: Bienvenue
sgif.org Shekinah Glory International Fellowship | Shekinah Glory International Fellowship
miamirescuemission.com Homeless Served in Miami by Miami Rescue Mission
seo-web-consulting.com SEO Consulting: SEO & Search Marketing Consultant
doodledoghill.com Doodle Dog Hill
hamiltonchevy.com Hamilton Chevrolet in Warren | Detroit, MI Chevrolet
gasplus.it Gas Plus s.p.a.
interplate.com INTERPLATE :: INDEX
dansschoolforzadanza.nl Forza Danza | Dansschool in Tilburg Zuid & Tilburg Noord | Forza Danza | Dansschool in Tilburg Zuid...
andysbuses.com Bus Tracker
mtparklabradoodles.com Mountain Park Australian Labradoodles — Exceptional Australian Labradoodles from our home to yours
40th-bn.org Fortieth Battalion First AIF 1916~18
caminiagas.it Vendita Caminetti a Gas FC Group
realfakeceleb.com REAL FAKE CELEB - New Fakes Celebrity Naked Photos & Fakes Porn Videos, Drawn Celebrity BDSM!
elegantauto.com Used Cars Hawthorne CA | Used Cars & Trucks CA | Elegant Auto Sales

volnepracovnemiesta.com Traffic Sources Chart

volnepracovnemiesta.com Alexa Rank History Chart

volnepracovnemiesta.com aleax

volnepracovnemiesta.com Html To Plain Text

Volne pracovne miesta Bratislava Volne pracovne miesta Bratislava Pracovne miesta a ponuky v Bratislava Kategórie Brigáda v zahrani?í Brigády na leto Práca pre páry Pracovné ponuky zahrani?ie ?vaj?iarsko práca Taliansko práca Volne brigady Volné pracovné ponuky Archív Apríl 2011 Komentáre ?títky práca na internete brigady v kosiciach sezonna praca ?vaj?iarsko brigáda praca pre studentov letné brigády 2011 ponuky z uradu prace Volné pracovné pozicie brigády v Rakúsku práca bez poplatkov dobre platená práca praca skladanie pier opatrovanie v Rakúsku praca v cesku brigady v holandsku prekladanie textov letne brigady v zahranici brigady v ?iline Odporú?ame Vo?né pracovné miesta Publikované 16. Apríl 2011 od admin Ma? zamestnanie je základom dospelého a samostatného ?ivota. Zo zarobenych peňazí si platíme stravu, ubytovanie, poistenie a v?etky zábavky, ktoré nevyhnutne patria k ?ivotu. Nájs? si dnes prácu nie je v?bec jednoduché a preto byva získanie zamestnanie oby?ajne pomerne stresujúci proces. Vo?nych pracovnych miest je vo v?eobecnosti málo. Ak aj ?lovek na nejaké narazí, oby?ajne nie je spokojny. Kde sa teda oplatí zamestnanie h?ada?? U? dlhé roky h?adajú ?udia prácu v inzerátoch v tla?i. Dnes sa samozrejme k novinám pridáva aj internet, ktory je taktie? plny r?znych ponúk zamestnania. V oboch prípadoch si v?ak treba da? pozor, preto?e hlavne internet je zamoreny falo?nymi ponukami, ktoré v kone?nom d?sledku nestoja za ni?. Preto ak zvolíte túto mo?nos?, v?dy si najsk?r overte, ?i je spolo?nos?, ktorá zamestnanie ponúka vierohodná. Sná? najefektívnej?ím sp?sobom je rozposla?, prípadne osobne roznies?, svoj ?ivotopis po spolo?nostiach. V takomto prípade aj ke? daná spolo?nos? momentálne vo?né pracovné pozície nemá, oby?ajne si vás zaradí do evidencie a nesk?r sa vám ozve. Len málokedy sa stane, ?e ?loveka osloví spolo?nos? s ponukou priamo alebo mu vo?né pracovné miesto ponúkne nejaky známy. Aj to je v?ak mo?nos?. Vo?né pracovné miesta sa ka?dopádne zohna? dajú, len ich treba h?ada? a vyzbroji? sa obrovskou dávkou trpezlivosti. Vlo?il Brigáda v zahrani?í | Zanecha? komentár Práca v zahrani?í Publikované 16. Apríl 2011 od admin Európska únia otvorila hranice aj mnohym prácu h?adajúcim Slovákom. Dnes u? sa ?lovek nemusí obmedzova? na pracovné ponuky doma, ale ak chce a ni? ho tu nedr?í, m??e sa pohodlne vybra? pracova? do zahrani?ia. Pracovné ponuky v zahrani?í vyu?íva ?oraz viac ?udí. Samotné pracovné zaradenie oby?ajne závisí od kvalifikácie ?loveka, ale aj od jeho jazykovych schopností. Existujú toti?to zamestnania, kde nie je potrebné ovláda? cudzí jazyk, ale aj také, kde sa bez neho nezaobídete. Tie prvé sú zv???a manuálne a jedná sa o prácu v r?znych fabrikách, autoservisoch, kuchyniach, ale aj obchodnych re?azcoch a na stavbách. Ak je ?lovek jazykovo zdatny, mo?ností ma samozrejme ove?a viac. Takyto ?udia sa m??u pohodlne zamestna? aj v práci, ktorá predpokladá kontakt s ?u?mi, akymi sú napríklad opatrovanie chorych alebo starych, práca v re?tauráciách alebo baroch, ?i za kasou v obchodoch. To, ktorú krajinu si ?lovek vyberie je v podstate ?isto na ňom. Mnoho Slovákov volí Rakúsko, preto?e je blízko a platové podmienky tejto krajiny sú skuto?ne priaznivé. Ni?ím nezvy?ajnym v?ak nie je ani práca v Holandsku, Francúzsku, Taliansku alebo Anglicku. Netreba zabúda? ani na ?eskú Republiku, ktorá stále ponúka ?iroké mo?nosti uplatnenia Slovákov a ke??e v tomto prípade odpadá jazyková bariéra, je získanie dobrého zamestnania v ?echách jednoduch?ie. V prípade, ?e chcete vycestova? za prácou do zahrani?ia, teraz máte ideálnu príle?itos?. Vlo?il Brigáda v zahrani?í, Brigády na leto | ?títek brigady v holandsku, letne brigady v zahranici | Zanecha? komentár Práca v Rakúsku Publikované 16. Apríl 2011 od admin Rakúsko predstavuje pre Slovákov skuto?ne zaujímavú mo?nos? zamestnania. Na jednej strane sa nachádza skuto?ne blízko a na druhej strane ponúka aj skuto?ne slu?né ohodnotenie práce. Práve preto pracuje v Rakúsku mnoho Slovákov, ktorí sú vo v?eobecnosti spokojní. Práca v Rakúsku si v?ak e?te stále vy?aduje pracovné povolenie, ke??e Rakúsko ako jedna z malych krajín dodnes úplne neotvorilo pracovny trh. Pracovné povolenie je v?ak bezplatné a vybavuje ho zamestnávate?, preto nebyva komplikáciou. Problémy sp?sobuje len vtedy, ke? sa cudzinec uchádza o zamestnanie, o ktoré má záujem ve?a domácich nezamestnanych ?udí. V tomto prípade, vám povolenie nikto nevydá. Ak chce ?lovek v Rakúsku pracova?, mal by vedie? po nemecky. Angli?tina v tomto prípade ve?mi nepom??e, aj ke? je lep?ia ako ni?. Tí, ktorí tú?ia po práci v Rakúsku a sú v nem?ine plynulí, majú obrovskú vyhodu. Vo?né pracovné miesta sa dajú h?ada? samozrejme na internete a to aj na slovenskych, aj na rakúskych stránkach. Ak vás u? ponuka zaujme, po?lite zamestnávate?ovi ?ivotopis a motiva?ny list a ?akajte, ?i sa vám ozve. Zohna? prácu v Rakúsku si vy?aduje trpezlivos?, ktorú si v?ak vy?aduje h?adanie ka?dého zamestnania. Ak tú?ite pracova? v Rakúsku, po ?ase ur?ite nájdete prácu, ktorá vás zaujme a bude vám skuto?ne vyhovova?. Vlo?il Brigáda v zahrani?í | ?títek brigády v Rakúsku, sezonna praca | Zanecha? komentár Práca opatrovate?ky v Rakúsku Publikované 16. Apríl 2011 od admin Sná? najznámej?ím zamestnaním v Rakúsku, ale pravdepodobne aj v celom zahrani?í, je práca opatrovate?ky. Práve takúto mo?nos? vyu?íva mnoho mladych, ale aj star?ích ?ien, ktoré si chcú v Rakúsku zlep?i? svoju finan?nú situáciu. Opatrovate?ské slu?by naj?astej?ie sprostredkúvajú v Rakúsku r?zne spolo?nosti. Na Slovensku sa jednoducho ?lovek zaregistruje v spolo?nosti a potom len ?aká na ponuku, ktorá mu príde. O takúto prácu v Rakúsku sa m??u uchádza? ?udia, ktorí ovládajú nemecky jazyk. Niektoré spolo?nosti vy?adujú aj predchádzajúce skúsenosti s opatrovaním detí, chorych alebo d?chodcov. Prácu opatrovate?ky si m??e ?lovek zohna? aj na vlastnú p?s? a to oby?ajne na internete na inzerát. V tomto prípade v?ak treba po?íta? s mo?nos?ou, ?e p?jde o falo?nú ponuku. Práca opatrovate?ky v Rakúsku so sebou nesie vyhody, ale aj nevyhody. K vyhodám patrí pomerne slu?né finan?né ohodnotenie a dia?kovo dostupná poloha Rakúska. Nevyhody sa vz?ahujú k práci s ?u?mi. Tá vie by? niekedy náro?ná nielen fyzicky, ale aj psychicky a preto sa na ňu treba pripravi?. Okrem toho, práca opatrovate?ky je vysoko zodpovedné povolanie, ktoré si vy?aduje pozornos? a oddanos?. Ak v?ak chcete takto pracova?, neváhajte a nejaké vo?né pracovné miesto si nájdite. Vlo?il Brigáda v zahrani?í, Volné pracovné ponuky | ?títek dobre platená práca, opatrovanie v Rakúsku | Zanecha? komentár Práca v zahrani?í pre páry Publikované 16. Apríl 2011 od admin Ka?dy ?lovek má doma záv?zky, ktoré nerád opú??a. To platí o rodine, ale aj o priate?och, priate?kách, man?eloch ?i man?elkách. Ak ?lovek tú?i cestova? do zahrani?ia za prácou a nechce necha? doma za sebou svoju polovi?ku, m??e pohodlne vyu?i? mo?nos? práce v zahrani?í pre páry. Prácu v zahrani?í pre páry sprostredkúvajú r?zne spolo?nosti, ktoré sa na prácu v zahrani?í ?pecializujú. Ak patríte k takymto ?u?om, ve?mi jednoducho si m??ete o zamestnanie pre dvojice v zahrani?í po?iada?. Sta?í si konkrétnu sprostredkovate?skú spolo?nos? vybra? a následne sa zaregistrova?. Samotná spolo?nos? vám u? potom ponúkne to, ?o by vám mohlo vyhovova?. Práca pre dvojice sa dá zohna? v prakticky ktoromko?vek ?táte. Vyhodou samozrejme zostáva znalos? jazyka krajiny, do ktorej cestujete. V prípade Nemecka a Rakúska je to nem?ina, v Anglicku sa vám zíde angli?tina a vo Francúzsku zas ich rodny jazyk. Spolo?nos? vám v?ak doká?e sprostredkova? aj prácu, pri ktorej vám cudzí jazyk netreba, ale v tom prípade nem??ete ?aka? viac ako prácu vo fabrike alebo nejakom obchodnom re?azci v sklade. Dnes nie je problémom prakticky ni? a práca v zahrani?í pre páry u? ur?ite nie. Ak teda tú?ite pracova? v zahrani?í so svojou polovi?kou, neváhajte a nejakú mo?nos? práce pre dvojice vyu?ite. Vlo?il Brigáda v zahrani?í, Práca pre páry | ?títek letne brigady v zahranici, praca pre studentov | Zanecha? komentár Práca na doma – skladanie Publikované 16. Apríl 2011 od admin Na internete sa nachádza mnoho ponúk na prácu na doma. Naj?astej?ie ide o skladanie pier. Aj ke? takéto ponuky nájde ?lovek takmer v ka?dej inzercií a to nielen na spomínanom internete, ale aj v novinách, mal by si da? pozor, aby ho neoklamali. K takejto práci sa dostane ?lovek pomerne jednoducho. Vyh?adá si inzerát a reaguje naň, oby?ajne prostredníctvom mailu. Po istom ?ase mu príde odpove?. V nej sa oby?ajne nachádza ?íslo ú?tu, na ktoré treba zasla? nejaky poplatok. Zaň ?iadate?ovi následne po?lú domov prvú várku pier. A práve tento krok byva niekedy skuto?ne zradny. ?lovek oby?ajne peniaze po?le a ?iadnej zásielky sa nedo?ká. Ak by sme sa na to pozreli, ur?ite by sme na?li viac oklamanych ako spokojnych ?udí. Práve preto treba dáva? v tomto prípade skuto?ne ve?ky pozor. Na internete si treba pozrie?, ktoré spolo?nosti odporú?ajú ?udia, ktorí pre ne u? pracujú a ktorym sa naopak treba vyhnú?. Ak v?ak kusy domov po zaplatení úvodného poplatku dostanete, m??ete za?a? pracova?. Vyplata sa odvíja od po?tu poskladanych kusov, ktoré po poskladaní po?lete spolo?nosti nasp??. Aj ke? nejde o ve?ké sumy peňazí, na prilep?enie ur?ite pote?ia. Dajte si teda pri takejto práci pozor a uvidíte, ?e budete spokojny a so zarobenych peňazí sa budete te?i?. Vlo?il Volne brigady | ?títek práca bez poplatkov, Volné pracovné pozicie | Zanecha? komentár Práca na ropnych plo?inách Publikované 16. Apríl 2011 od admin Práca na ropnych plo?inách znie neuverite?ne, ale ani u nás nie je u? ni?ím nezvy?ajnym. Samozrejme na takyto druh práce treba ma? isté kvality a vlastnosti, ktorymi si nem??e pochváli? ka?dy, ale pre dobré platové podmienky vyu?íva túto mo?nos? ?oraz viac ?udí. Oby?ajne sa jedná o prácu v Severnom mori alebo dokonca v Mexickom zálive. Rozhodne sa v?ak nejedná o prácu pre ka?dého. Vy?aduje si toti?to obrovskú dávku fyzickej sily a odvahy. Ide oby?ajne o dvojty?dňové turnusy, kedy ?lovek pracuje dvanás? hodín denne a dvanás? hodín má pre seba. Po dvoch ty?dňoch nasledujú dva ty?dne vo?na. Aj ke? to znie, ?e ?lovek má viac dovolenky ako práce, nie je tomu tak. Dva ty?dne takejto práce si dva ty?dne vo?na skuto?ne vy?adujú. Plat v?ak pote?í pravdepodobne ka?dého. Priemerny robotník m??e takto za mesiac zarobi? a? tritisíc eur ?o u? je skuto?ne slu?ná suma peňazí. Aj ke? samozrejme musí ráta? s vydavkami. Aj tak v?ak ur?ite u?etrí sumu peňazí, ktorú by doma nezarobil mo?no ani za tri ?i ?tyri mesiace. Práca na ropnych plo?inách je teda ur?ená mladym mu?om, ktorí si chcú zarobi? a neboja sa fyzicky pracova?. Ak k takym mu?om patríte aj vy, m??ete takúto mo?nos? vyskú?a?. Vlo?il Pracovné ponuky zahrani?ie, Volne brigady | ?títek dobre platená práca, sezonna praca | Zanecha? komentár Práca na doma Publikované 16. Apríl 2011 od admin Ako inak sa dá pohodlne pracova? ak nie doma? Doma si je ka?dy pánom svojho ?asu a vie si prácu zariadi? tak, aby mu to vyhovovalo. Ka?dá práca na doma má viac menej charakter brigády a dá sa ňou zarobi? pár desiatok eur za mesiac. Pre ?udí, ktorí inak pracova? nem??u, oby?ajne z ?asovych d?vodov, je v?ak práca na doma príjemnym prilep?ením rozpo?tu. ?udia naj?astej?ie vyu?ívajú ponuky, pri ktorych m??u doma sklada? perá alebo lepi? obálky. Internet je plny ponúk na takyto druh práce, ale mnoho z nich je falo?nych a preto si treba da? pozor. Problémom je v tomto prípade fakt, ?e ?lovek musí zaplati? vstupny poplatok sk?r ako dostane prvú zákazku a tu sa dá pri neopatrnosti naozaj popáli?. ?ikovnej?í si m??u doma privyrobi? ako externí redaktori pre r?zne ?asopisy. Ak vedia písa?, m??u písa? pre r?zne web stránky. Ve?kú vyhodu majú aj ?udia, ktorí dokonale ovládajú cudzie jazyky. Aj tí si doká?u z domu, cez internet, zarobi? prekladaním slu?nú sumu peňazí. Rovnako sa dá zarobi? aj plnením r?znych eshopov. V prípade, ?e ide o ?tudenta, ktorému je ka?dé euro dobré, m??e si vybra? jednu z ponúk práce na doma. ?as si m??e zariadi? tak, ako chce a popritom si bude m?c? poveda?, ?e má aj nejaké svoje peniaze okrem tych, ?o mu poskytli rodi?ia. Vlo?il Volne brigady | ?títek praca skladanie pier, prekladanie textov | Zanecha? komentár Práca Ko?ice Publikované 16. Apríl 2011 od admin Zohna? prácu na Vychodnom Slovensku je sná? naj?a??ie, ?o sa celého Slovenska tyka. Nikde inde nie je taká vysoká nezamestnanos? ako práve na vychode na?ej krajiny. Pod?a poslednych prieskumov dosahuje a? 19 %, ?o je naozaj zará?ajúce ?íslo. Práve preto mnoho obyvate?ov Vychodného Slovenska nemá inú mo?nos? a h?adá si prácu priamo v Ko?iciach, kde je situácia vyrazne lep?ia. Ani h?adanie práce v Ko?iciach v?ak nie je ni?ím jednoduchym. Problém majú oby?ajne úplne v?etci záujemcovia o prácu. Od tych, ktorí si h?adajú brigádu a? po ?udí, ktorí majú záujem o slu?né miesto na plny úv?zok. Brigádnici sa oby?ajne v Ko?iciach m??u zamestna? ako pomocné sily v r?znych obchodoch, re?tauráciách alebo na benzínovych pumpách. Chlapci majú v???inou e?te vyhodu mo?nosti brigády na stavbách. Prácu na plny úv?zok poskytuje mnohym ?u?om z vychodu spolo?nos? U.S. Steel Ko?ice. Aj ke? fabrika u? zamestnáva pomerne ve?ky po?et mu?ov a ?ien, stále prijíma novych zamestnancov. Sta?í si poda? ?ivotopis a ?aka?, kedy sa ?loveku ozvú. Aj v Ko?iciach je v?ak neustále zvy?eny dopyt po lekároch, zdravotnych sestrách alebo u?ite?och. Ak prácu v Ko?iciach h?adáte, rozhodne sa ju oplatí zháňa? na internete, v tla?i alebo osobne. Aj ke? m??e by? tento proces, vzh?adom na vysokú nezamestnanos?, naozaj náro?ny, tomu, kto sa naozaj sna?í sa po istom ?ase ponuka práce ur?ite naskytne. Vlo?il Brigády na leto, Práca pre páry | ?títek brigady v kosiciach, praca pre studentov | Zanecha? komentár Práca ?ilina Publikované 16. Apríl 2011 od admin ?ilina je centrom Severného Slovenska. Oproti malym mestám v tejto ?asti republiky má vyhodu ?ir?ích mo?ností zamestnania a preto dochádza do ?iliny za prácou aj mnoho ?udí z okolitych miest a obcí. Aj v ?iline sa dá zamestna? skuto?ne r?zne. V poslednom ?ase pribudlo v ?iline mnoho obchodnych centier, ?o prinieslo nové pracovné príle?itosti v tejto sfére. K zamestnaniu sa tak dostali r?zny predava?i, ?a?níci, ale aj ?udia, ktorí sa starajú o chod obchodnych stredísk. Aj dnes sa dá v takomto odvetví v ?iline zamestna? pomerne ?ahko. V ?iline sídli aj pomerne ve?ká fakultná nemocnica, ktorá zas ponúka prácu ?u?om s tymto zameraním vzdelania. O lekárov, zdravotné sestry, ale aj ni??í personál je v nemocnici v?dy záujem. Rovnako sú na tom aj iné verejné sektory a to najm? ?kolstvo. Na základnych, ale aj strednych ?kolách je nedostatok u?ite?ov a preto nájdu uplatnenie aj ?erství absolventi. Práve tieto vetvy hospodárstva majú najv???í nedostatok pracovníkov a preto aj ve?a vo?nych miest. Aj ke? nie vo ve?kom, ale predsa ponúka ?ilina aj r?zne mo?ností brigád pre ?tudentov, ktorí sa sna?ia privyrobi? si popri ?kole. ?ilina nie je mesto, ktoré ponúka neobmedzené mo?nosti pracovnych miest. To v?ak dnes platí pre takmer ka?dé mesto Slovenska. Pri troche snahy sa v?ak dá zamestna? aj v ?iline. Vlo?il Volné pracovné ponuky | ?títek brigady v ?iline, ponuky z uradu prace | Zanecha? komentár ← Star?ie príspevky Ochrana osobnych údajov Volne pracovne miesta Bratislava |

volnepracovnemiesta.com Whois

Domain Name: volnepracovnemiesta.com Registry Domain ID: 1642731447_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.regtons.com Registrar URL: http://regtons.com Updated Date: 2016-02-20T00:00:00Z Creation Date: 2011-02-28T00:00:00Z Registrar Registration Expiration Date: 2017-02-28T00:00:00Z Registrar: GRANSY S.R.O D/B/A SUBREG.CZ Registrar IANA ID: 1505 Registrar Abuse Contact Email: abuseⓜregtons.com Registrar Abuse Contact Phone: +420.734463373 Reseller: Domain Status: ok https://www.icann.org/epp#OK Registry Registrant ID: G-000968 Registrant Name: Ale? K?í? Registrant Organization: Registrant Street: Ovcirna 3 Registrant City: Brno Registrant State/Province: Registrant Postal Code: 62100 Registrant Country: CZ Registrant Phone: +420.722707000 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Email: infoⓜaleskriz.cz Registry Admin ID: G-000968 Admin Name: Ale? K?í? Admin Organization: Admin Street: Ovcirna 3 Admin City: Brno Admin State/Province: Admin Postal Code: 62100 Admin Country: CZ Admin Phone: +420.722707000 Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: infoⓜaleskriz.cz Registry Tech ID: G-000968 Tech Name: Ale? K?í? Tech Organization: Tech Street: Ovcirna 3 Tech City: Brno Tech State/Province: Tech Postal Code: 62100 Tech Country: CZ Tech Phone: +420.722707000 Tech Phone Ext: Tech Fax: Tech Fax Ext: Tech Email: infoⓜaleskriz.cz Name Server: ns.gransy.com Name Server: ns2.gransy.com Name Server: ns3.gransy.com DNSSEC: unsigned URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/ >>> Last update of WHOIS database: 2016-05-15T22:00:00Z <<< For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp The Data in Gransy s.r.o. WHOIS database is provided by Gransy s.r.o. for information purposes, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. Gransy s.r.o. does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this Data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone, fax (spam); or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to Gransy s.r.o. (or its systems). Gransy s.r.o. reserves the right to modify these terms at any time. Gransy s.r.o. reserves the right to terminate your access to the WHOIS database in its sole discretion for any violations by you of these terms of use. By submitting this query, you agree to abide by this policy